Pages

Pasivne poslovne zgrade
Pasivne poslovne zgrade
Matea Glavaš
U ovom radu prikazane su karakteristike pasivne poslovne zgrade tj. što zgrada mora imati da bi bila pasivnom. Također su opisani neki od glavnih utjecaja na potrošnju energije u pasivnoj poslovnoj zgradi (orijentacija, oblik, toplinska izolacija, prozori i vrata, ventilacijski sustavi, rasvjeta i dr.). Analiziraju se iskustva gradnje takvih zgrada kod nas i u svijetu iako je vidljiva mala primjena takve gradnje u Hrvatskoj. Nadalje, prikazane su razlike u cijeni gradnje pasivne poslovne...
Počinjenje kaznenih djela zatvorenika prilikom izdržavanja kazne zatvora i postupak službenika pravosudne policije
Počinjenje kaznenih djela zatvorenika prilikom izdržavanja kazne zatvora i postupak službenika pravosudne policije
Zvonko Jurčec
Kaznena djela počinjenja od strane zatvorenika prilikom boravka u kaznenim tijelima Republike Hrvatske nisu izuzetak od ostalih država. Ovlasti određuju postupanje službenika pravosudne policije, a koje mora biti temeljeno na odredbama zakona i podzakonskih akata. Konciznost zakona i podzakonskih akata dovodi do pravnog slijeda i jasnoće u postupanju službenika pravosudne policije. Osjetljivost vođenja kaznenog postupka za kaznena djela počinjenja od strane zatvorenika prilikom...
Prema standardizaciji kriterija za izricanje odgojnih mjera počiniteljima kaznenih djela na primjeru upućivanja u disciplinski centar
Prema standardizaciji kriterija za izricanje odgojnih mjera počiniteljima kaznenih djela na primjeru upućivanja u disciplinski centar
,Maja Vučić Blažić
Kad maloljetna ili mlađa punoljetna osoba počini kazneno djelo sankcija će, sukladno Zakonu o sudovima za mladež (NN 126/19), biti izrečena u „najboljem interesu djeteta“ . Svrha je takve sankcije odgojno djelovanje, a ne kažnjavanje. Za razliku od punoljetnih osoba koje čine kaznena djela, sud će manje voditi računa o težini samog djela te će težište staviti na djelovanje kojim se utječe na njegov odgoj, razvijanje cjelokupne ličnosti i jačanje osobne odgovornosti radi...
Primjena gorivnih članaka u maloj  obalnoj plovidbi
Primjena gorivnih članaka u maloj obalnoj plovidbi
Ivan Čorak
U radu su obrađeni najčešće korišteni obnovljivi i neobnovljivi izvori energije i njihovo djelovanje na okoliš, te princip rada gorivnog članka i korištenje energije vodika kao značajnog potencijalnog izvora energije u bližoj budućnosti, uz navedene njegove karakteristike te način skladištenja i transporta. Razmatra se primjena tehnologije gorivnih članaka na brodskoj liniji Rijeka - Krk, te se dobiveni rezultati uspoređuju s norveškim modelom na liniji Bergen - Ålesund. ...
Profilioranje počinitelja teških kaznenih djela i organizacija sigurnosnog aspekta kod visoko rizičnih zatvorenika tijekom izdržavanja dugotrajne kazne zatvora
Profilioranje počinitelja teških kaznenih djela i organizacija sigurnosnog aspekta kod visoko rizičnih zatvorenika tijekom izdržavanja dugotrajne kazne zatvora
Franjo Pršlja
Poduzimanje sigurnosnih i drugih mjera prema zatvorenicima u zatvorskom sustavu i organizacija njihova svakodnevnog života, osobito onih osuđenih na kazne dugotrajnog zatvora, predstavlja svakodnevni izazov zatvorskog sustava u Republici Hrvatskoj. Stoga izrada kriminalističkog profila zatvorenika može biti od iznimne važnosti prilikom njegovog prijama u zatvorski sustav i u procesu organiziranja njegovog svakodnevnog života u zatvoru. Primjena suvremenih metoda prilikom profiliranja...
Razmjena informacija i podataka kao preduvjet efikasnog  provođenja postupaka potraga u okvirima međunarodne policijske suradnje
Razmjena informacija i podataka kao preduvjet efikasnog provođenja postupaka potraga u okvirima međunarodne policijske suradnje
Ivana Marag
Najefikasnija razmjena informacija i podataka vezanih za provođenje mjera traganja provodi se putem međunarodne policijske suradnje. Međunarodna policijska suradnja provodi se razmjenom informacija i podataka putem organizacija međunarodne policijske suradnje između nadležnih policijskih tijela dviju, ili češće više, država kojom prilikom policijska tijela postupaju po zamolbama druge države temeljem nacionalnih, ali i međunarodnih pravnih propisa. Ovisno o pravnom okviru...
Razvoj i primjena imo propisa u odnosu na emisije iz brodskih pogona
Razvoj i primjena imo propisa u odnosu na emisije iz brodskih pogona
David Dundara
Plan Međunarodne pomorske organizacije (IMO) je regulirati onečišćenja svih vrsta, te povećati sigurnost i zaštitu na moru. IMO propisima nalaže svojim članicama stroga pravila i normative kojih se potrebno pridržavati. U ovom radu je pažnja posvećena propisima koji se odnose na onečišćenje zraka zbog emisije brodskih pogona. Obrađuje se energetska učinkovitost brodova u pomorskom prijevozu uzimajući u obzir ekološke činitelje. Na primjeru primjene male obalne plovidbe u...
Razvoj modela robotske ruke kao primjer projektne nastave tehničke kulture
Razvoj modela robotske ruke kao primjer projektne nastave tehničke kulture
Stella Paris
U ovome radu obrađuje se tema projektne nastave unutar predmeta „Tehnička kultura“ koja se provodi u višim razredima osnovne škole. Na samom početku iznesen je opći uvod u temu po pitanju značaja i posebnosti tehničke kulture u kurikulumu općeg odgoja i obrazovanja, a potom se argumentira značaj automatike, mehatronike i robotike za razvoj društva, obrazovanja i gospodarstva. Obzirom da je glavna tema ovog rada razvoj modela robotske ruke, kao primjera projektne nastave, a...
Sustav gospodarenja morskim otpadom
Sustav gospodarenja morskim otpadom
Simon Tomišić
Otpad predstavlja sve veći problem u današnjem potrošačkom društvu, nalazi ga se u više oblika, bilo da se gomila, odbacuje u more, podzemne vode, ili pri paljenju širi atmosferom. Kad se otpad odlaže u more ono postaje morski otpad, koji predstavlja ozbiljan problem za morsko dno, površinu mora, plaže i životinjski svijet Jadranskog mora. Često je to posljedica lošeg upravljanja otpadom. U ovom radu se obrađuje sastav morskog otpada, prisutna količina u Jadranskom moru,...
Suvremeni trendovi u obradi s odvajanjem čestica - brušenje
Suvremeni trendovi u obradi s odvajanjem čestica - brušenje
Karla Labinjan
Brušenje je postupak strojne obrade materijala odvajanjem čestica reznim alatom sa geometrijski nedefiniranom oštricom. Alat za rezanje se naziva brus i on je sastavljen od međusobno spojenih, prirodnih ili umjetnih, brusnih zrna. Najčešće se upotrebljava za završnu obradu tvrdih površina ravnog, složenog ili cilindričnog oblika. Kod procesa brušenja se najčešće odvajaju čestice rezanjem čime se postižu male sile brušenja. Brušenjem se dobivaju velike točnosti dimenzija...
Tehnologija izrade vratila prema crtežu broj 008
Tehnologija izrade vratila prema crtežu broj 008
Matija Marković
Diplomski rad „Tehnologija izrade vratila prema crtežu 008“ podijeljen je u šest osnovnih poglavlja. U prvom poglavlju prikazani su postupci obrade materijala s odvajanjem čestica te struktura obradnog procesa. U drugom poglavlju prikazani su specifični zahtjevi kod projektiranja tehnologije izrade vratila, a u trećem poglavlju karakteristike materijala za izradu vratila. Četvrto poglavlje prikazuje tehnologiju izrade vratila prema zadanom crtežu gdje su opisani svi postupci...
Tehnološki proces izrade nosača pneumatske hvataljke - crtež broj 016
Tehnološki proces izrade nosača pneumatske hvataljke - crtež broj 016
Dejan Radulović
Ovaj završni rad „Tehnološki proces izrade nosača pneumatske hvataljke prema crtežu broj 016“ podijeljen je na 6 poglavlja. U uvodnom dijelu je razrada korištene tehnologije za izradu samog nosača tj. obrada odvajanjem čestica. U sljedećem poglavlju rad objašnjava specifičnosti i zahtjeve kod projektiranja tehnologije pneumatske hvataljke. Treće poglavlje obuhvaća karakteristike materijala koji je korišten za izradu nosača pneumatske hvataljke. Četvrto poglavlje razrađuje...

Pages