Pages

Aluminotermijsko zavarivanje
Aluminotermijsko zavarivanje
Mateo Grgurić
U radu je opisan aluminotermijski postupak zavarivanja tračnica. U uvodnom dijelu opisan je povijesni razvoj postupaka zavarivanja, opisuje se pojam i podjela zavarivanja. U poglavljima koja slijede se obrađuje pojam tračnica. Ukratko je opisan tip tračnica koji se koristio tijekom godina, a zatim i njihova podjela. Razrađena su svojstva čelika koji se koristi za izradu tračnica. Napisan je i kratki pregled postupaka zavarivanja tračnica u kojem su detaljnije opisani parametri...
Automatska regulacija visine gorionika u postupku rezanja plazmom
Automatska regulacija visine gorionika u postupku rezanja plazmom
Luka Božičević
U diplomskom radu prikazana je tehnologija plazma rezanja te postupak kreiranja plazma reza na odabranom materijalu uz postavljanje sustava za automatsku regulaciju visine gorionika. Rad sadrži pet temeljnih poglavlja koja sadrže sve bitne stavke o procesu automatske regulacije visine gorionika u postupku plazma rezanja. U prvom poglavlju prikazano je kreiranje plazmenog luka kao i proces plazma rezanja uz navedene osnovne značajke koje utječu na proces. U drugom poglavlju su navedeni...
CCTV INSPEKCIJA SUSTAVA ODVODNJE
CCTV INSPEKCIJA SUSTAVA ODVODNJE
Tajana Pavić
Jedna od mnogobrojnih posljedica urbanizacije su otpadne vode. Kako su one značajan problem za okoliš i ljude potrebno je osigurati njihovo adekvatno skupljanje, odvođenje i pročišćavanja pomoću uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Izgradnjom kanalizacijske mreže treba postići sigurno i adekvatno odvođenje otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje. Istu tu infrastrukturu potrebno je nadzirati i održavati. Nadzor se vrši pomoću CCTV inspekcije koja primjenjuje...
Gorivni članci
Gorivni članci
Antonio Olajoš
U ovome završnome radu se obrađuje tema gorivnih članaka. U uvodnome dijelu ukratko je opisan osnovni način rada gorivnih članaka te opasnosti pri korištenju vodika. U drugom poglavlju predstavljen je napredak gorivnih članaka kroz povijest, od slučajnog otkrića do danas. U trećem poglavlju su pobliže opisane pojedine vrste gorivnih članaka, načini rada, prednosti i mane te ovisno o njima i moguća primjena za svaku vrstu. Četvrto poglavlje govori o načinima proizvodnje...
IZBJEGAVANJE CARINSKOG NADZORA – KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ?
IZBJEGAVANJE CARINSKOG NADZORA – KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ?
Inga Maleš
Radnjom izbjegavanja carinskog nadzora mogu se počiniti kažnjive radnje koje su propisane kao kazneno djelo i carinski prekršaj. Carinska služba nadležna je za provođenje mjera carinskog nadzora prema ovlastima iz posebnog propisa te otkriva i istražuje protupravne radnje počinjene protivno kaznenom i prekršajnom zakonodavstvu. Ovlasti carinskih službenika, primijenjene u okviru prekršajnog postupka, iako se poduzimaju po kriminalističko taktičkim načelima, nisu ovlasti...
Izrada spojnice prema crtežu  br. 009 na 3D printeru
Izrada spojnice prema crtežu br. 009 na 3D printeru
Ivona Budimir
Zadatak ovog diplomskog rada je „Izrada spojnice prema crtežu br. 009 na 3D printeru“. Ukratko će biti opisani postupci tehnologije brze izrade proizvoda koji svojim prednostima doprinose kraćem vremenu izrade i smanjenju troškova proizvodnje. Zahvaljujući navedenome, imaju sve veću primjenu na tržištu. Detaljnije će biti opisan postupak 3D printanja. Navedene će biti karakteristike i princip rada te prikazani dijelovi na 3D printeru korištenom za izradu praktičnog dijela...
KAKO PROFILIRANJE MOŽE POMOĆI U BORBI PROTIV TERORIZMA
KAKO PROFILIRANJE MOŽE POMOĆI U BORBI PROTIV TERORIZMA
Zlatko Černi
Terorizam nije pojava novog vremena. On egzistira puno prije nego što su ga ljudi imenovali. No, zbog tehnološkog napretka, terorizam nije statična pojava, mijenja se i po ideološkim osnovama i po načinu izvršenja. Upravo zbog dinamične strukture terorizma, borba protiv njega također mora biti dinamična. Nepredvidljivost terorizma treba predvidjeti i težiti njenom demistificiranju. Da bi neku pojavu mogli predvidjeti, moramo je razumjeti, a da bismo ju razumjeli, moramo ju...
KORPORATIVNA SIGURNOST
KORPORATIVNA SIGURNOST
Marko Mikić
Korporativna sigurnost jedan je od temeljnih pretpostavki sigurnog poslovanja poduzeća. U svojoj se suštini bavi identifikacijom rizika i pronalaženjem načina da razni rizici na što manje negativan način utječu na poslovanje poduzeća. Korporativna sigurnost podrazumijeva uspostavljenu organizaciju čiji je temeljni cilj obuhvatiti područja koja mogu biti izložena raznim ugrozama, a koje se adekvatnim upravljanjem mogu izbjeći ili ublažiti. Sigurnosni poslovi uključuju uspostavu...
KRIMINALISTIČKA OBAVJEŠTAJNA DJELATNOST
KRIMINALISTIČKA OBAVJEŠTAJNA DJELATNOST
Robert Kralj
U radu se obrađuje kriminalistička obavještajna djelatnost kao novi model policijske reakcije na kriminalitet. Policija i druga tijela za provođenje zakona u odnosu na kriminalitet imaju preventivnu i represivnu ulogu. Kako se većina istražnih metoda odnosi na represivno djelovanje, sve je evidentnije da je učinkovita kriminalna politika nemoguća ukoliko se ne promijeni strategija pristupa u borbi protiv kriminaliteta. Obilježja suvremenog kriminaliteta uvjetovala su promjenu...
KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE KAZNENOG DJELA PRANJA NOVCA
KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE KAZNENOG DJELA PRANJA NOVCA
Slavica Đokić
Pranje novca, cijeneći razmjer njegove pojavnosti i štetnost za društvo u cjelini, zasigurno predstavlja kriminal 21. stoljeća. Uzimajući u obzir inovativnost „perača“ novca, kao i znatan razvoj tehnologije, i kriminalističko istraživanje pranja novca se nužno konstantno prilagođava i razvija. Predmetni završni rad težište stavlja upravo na nove tehnike pranja novca i, sa tim u vezi, razvijene metode kriminalističkog istraživanja. Pored uvodnog i zaključnog dijela, ovaj...
KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE U NRKBe UVJETIMA
KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE U NRKBe UVJETIMA
Marina Črnko
Nuklearno, kemijsko i biološko oružje su oružja za masovno uništenje koje se koriste u nekonvencionalnim oblicima ratovanja i koji su se upotrebljavali pretežito u vojne svrhe. Zamahom terorističkih aktivnosti ovi agensi više se koriste samo u vojne već i terorističke svrhe. Poimanje NRKB oružja više nije ograničeno isključivo na vojne agense i sredstva za njihovu dostavu već se proširio i na srodne materijale, opremu i tehnologiju za dizajn, razvoj, proizvodnju ili uporabu...
Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje
Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - brušenje
Ana Županić
Brušenje se smatra vrlo značajnim postupkom obrade odvajanjem čestica. Nekada se brušenje koristilo u svrhu zaglađivanja površina s ciljem dobivanja visoke kvalitete proizvoda. Danas se postupkom brušenja postiže visoka proizvodnost koja je uvjetovana razvojem novih tehnologija i materijala. U ovom radu bit će navedeni i opisani neki moderni postupci brušenja usmjereni ka povećanju proizvodnosti. Opisani će biti i postupci strojnog brušenja kao i parametri obrade, rezni alati te...

Pages